Terms and Conditions
Terms and Conditions

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbod: Het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Klant door een Vervoerder (derde) tegen een vooraf vastgestelde Ticketprijs.

Bagage: Collectief en individueel (als toepasselijk) wordt onderscheid gemaakt tussen Handbagage, Middel Bagage en Grote Bagage.

Bijzonder Personenvervoer: Het vervoer van invalide en hulpbehoevende personen, alsmede het vervoer van minderjarige personen waarvoor het gebruik van een maxi-cosi of kinderzitje is vereist.

Klant: De natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die de Diensten van Aanbieder afneemt. Diensten: Het faciliteren van het vervoer van Klant door Vervoerder tegen betaling van de Ticketprijs.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Aanbieder en Klant aangaande de levering van de Diensten door Aanbieder.
Ticket: Het ticket dat door Aanbieder aan Klant wordt verstrekt na het tot stand komen van de Overeenkomst.

Ticketprijs: De prijs van het Ticket, als vastgesteld c.q. overeengekomen per Aanbod en de daaruit voortvloeiende Overeenkomst.

Vervoerder: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, diens personeel daarbij inbegrepen, die zich verbindt personen te vervoeren en bagage te vervoeren.

No-show: Een “No-Show” betekent dat een Taxi verschijnt op de met de klant afgesproken locatie, maar dat de klant niet is komen opdagen, zonder dat sprake is van een annulering.

Handbagage: Een tas of soortgelijk stuk bagage met een maximale afmeting van 55 x 25 x 35 centimeter (L x B x H).

Middel Bagage: Een koffer of soortgelijk stuk bagage met een maximale cumulatieve afmeting (L+B+H) van 150 centimeter.

Grote Bagage: Een koffer of soortgelijk stuk bagage met een maximale cumulatieve afmeting (L+B+H) van 180 centimeter.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod en Overeenkomst van Aanbieder.

Artikel 3: Overeenkomst & Ticket

Op deze website kan Klant een reservering maken voor een taxi. De prijs die op de ticket staat is een vaste prijs. Aanbieder vraagt Klant de gegevens zo compleet mogelijk aan te leveren.
Pas nadat Klant het Aanbod heeft aanvaard en Aanbieder de betaling (artikel 9.1 Algemene Voorwaarden) van Klant heeft ontvangen, komt een overeenkomst tot stand tussen partijen.

Aanbieder verstrekt aan Klant een bevestigingsmail na de totstandkoming van de Overeenkomst. Het Ticket is persoonlijk van aard en niet overdraagbaar aan derden, tenzij anders vooraf schriftelijk overeengekomen tussen Vervoerder en Klant.
Alleen op voorafgaand vertoon van het Ticket is Vervoerder gehouden tot het vervoer van Klant.

Artikel 4: Wijziging, Annulering & Restitutie Ticketprijs

Klant mag de Overeenkomst (met de daarbij behorende Ticketprijs) wijzigen of annuleren via de mail of de link in de ontvangen bevestigingsmail.
Aanbieder dient schriftelijk (via de mail of de link in de ontvangen bevestigingsmail) op de hoogte gesteld te worden van een wijziging. Een wijziging doorgeven is mogelijk tot twaalf (12) uur voordat het moment waarop het oorspronkelijke (eerst geboekte) vervoer plaatsvindt.

Een annulering dient schriftelijk te geschieden en uiterlijk zes (6) uur vóór het moment waarop het vervoer door Aanbieder plaatsvindt. Alleen dan heeft Klant recht op restitutie van de Ticketprijs.
Er bestaat geen recht op restitutie indien:
Een annulering binnen zes (6) uur voor het moment waarop het vervoer plaatsvindt; of

Indien de Overeenkomst tot stand komt binnen zes (6) uur voor het moment waarop het vervoer plaatsvindt.
Na ontvangst door Aanbieder van een rechtmatige annulering (lid 2), vindt binnen dertig (30) dagen restitutie van de Ticketprijs plaats, onder aftrek van 10% van de ticketkosten met een minimum van €15,- (zegge: vijftien euro) per ticket, als vergoeding voor de administratiekosten.

Artikel 5:“No-Show”

“No-Show” betekent dat een Taxi verschijnt op de met de Klant afgesproken locatie, maar dat de Klant niet is komen opdagen, zonder dat sprake is van een annulering. De Taxi keert dan zonder Klant naar de standplaats terug.
De Klant is in geval van een “No-Show” gehouden tot betaling van de overeengekomen Ticketprijs. Restitutie van de Ticketprijs is niet mogelijk.

Artikel 6: Bagage

Tijdens het vervoer is Klant slechts gerechtigd de Bagage als vermeld op het Ticket mee te nemen. Het meenemen van extra stukken Bagage is niet mogelijk, behoudens een schriftelijke afspraak met Aanbieder.
Voor extra Bagage wordt door Vervoerder aan Klant extra kosten in rekening gebracht.
Aanbieder c.q. Vervoerder heeft het recht Bagage, welke door zijn aard gevaarlijk c.q. (wettelijk) verboden is en/of aanleiding kan geven tot gevaarzetting, beschadiging of verontreiniging, te weigeren.

Aanbieder is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde Bagage van Klant.

Artikel 7: Vervoer van Dieren

Klant mag huisdieren meenemen, pas na voorafgaande toestemming van Aanbieder en voor zover voldaan wordt aan het bepaalde in dit artikel. De huisdieren moeten door Klant in een gemakkelijk draagbare mand, tas of dergelijk voorwerp worden vervoerd, zodat deze kan worden neergezet of op schoot gehouden.

Het verzoek – tot het meenemen van huisdieren – dient uiterlijk drie (3) dagen voor de dag waarop het vervoer plaatsvindt schriftelijk door aanbieder te zijn ontvangen.
Dieren die op enigerlei wijze een gevaar, hinder of overlast kunnen vormen voor Klant, overige reizigers of Vervoerder mogen niet worden meegenomen. De Aanbieder of Vervoerder mag deze dieren te allen tijde weigeren en levert geen recht op restitutie van de ticketprijs of toeslag op.
Hulphonden mogen in alle omstandigheden worden meegenomen.

Artikel 8: Bijzonder Personenvervoer

Bijzonder Personenvervoer is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Aanbieder, en mits het verzoek van Klant tot Bijzonder Personenvervoer, uiterlijk drie (3) dagen voor de dag van de aanvang van het vervoer schriftelijk aan Aanbieder gedaan is. Onder bijzonder vervoer wordt verstaan, doch niet uitsluitend, vervoer van (kleine) kinderen die wegens veiligheidsvoorschriften een stoel of zitje nodig hebben, rolstoelvervoer of het vervoeren van een rollator Aanbieder c.q. Vervoerder is gerechtigd een verzoek tot Bijzonder Personenvervoer te weigeren indien dit op enigerlei wijze een gevaar, hinder of overlast tot gevolg heeft voor Klant, overige reizigers of Vervoerder.

Artikel 9: Vertraging

Door externe (verkeers)omstandigheden is het mogelijk dat de taxi 15 minuten eerder of later arriveert dan de afgesproken tijd. De klant dient hier rekening mee te houden en zich in dat tijdsbestek beschikbaar te houden voor vervoer.
Indien een Klant vertraging oploopt tijdens het vervoer, dan is Aanbieder en/of Vervoerder niet aansprakelijk voor (gevolg)schade van de Klant, behoudens en voor zover uit de wet anders voortvloeit. Op het moment dat de taxi later dan 15 minuten arriveert, wordt op aanvraag hooguit een bedrag ad € 15 van de ticketprijs gerestitueerd.

Artikel 10: Betaling

De Ticketprijs kan door de klant worden voldaan middels Ideal/creditcard via de website of een directe betaling aan de chauffeur middels contant geld, pin of creditcard. In het geval van een directe betaling aan de chauffeur wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. Voor zakelijke afnemers bestaat de mogelijkheid betaling te laten plaatsvinden op factuurbasis. Aanbieder is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op Klant te verrekenen met zijn schuld(en) aan Klant.
Facturen van zakelijke afnemers kennen een betaaltermijn van veertien dagen. De zakelijke afnemer is na het verstrijken van die termijn direct in verzuim en €15 administratiekosten verschuldigd. Deze kosten worden automatisch in rekening gebracht. Indien betaling na 30 dagen alsnog is uitgebleven is de zakelijke afnemer tevens verschuldigd 15% incassokosten over het verschuldigde, met een minimum van € 40,00.

Artikel 11: Vervoer en Vervoersvoorwaarden

Vervoerder, dan wel een door de vervoerder geselecteerde partner, draagt zorg voor het feitelijke vervoer van Klant.
Indien een geselecteerde partner het vervoer verzorgt, dan komt tussen Klant en Vervoerder een vervoersovereenkomst tot stand met betrekking tot het fysieke vervoer.
Op de vervoersovereenkomst en het feitelijke vervoer door Vervoerder van Klant en diens Bagage, zijn van toepassing de algemene (vervoers)voorwaarden zoals gehanteerd door Vervoerder.
In het geval van een conflict tussen de Algemene Voorwaarden en de algemene (vervoers) voorwaarden als gehanteerd door een partner van Vervoerder, zullen deze Algemene Voorwaarden prevaleren.
Klant zal de op het Ticket aangegeven datum, locatie en tijdstip gereed staan voor aanvang van het vervoer, met dien verstande dat de taxi 15 minuten eerder of later kan arriveren in verband met verkeersomstandigheden en klant daar rekening mee houdt.

Artikel 12: Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten schriftelijk en binnen tien (10) werkdagen na factuurdatum, door Klant bij Aanbieder worden ingediend.

Artikel 13: Aansprakelijkheid Aanbieder

Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Diensten, of ten gevolge van het vervoer door Vervoerder van Klant en / of diens Bagage (inclusief letselschade, financiële schade en materiële schade geleden door Klant).

Mocht Aanbieder ongeacht het bepaalde in het voorgaande lid aansprakelijkheid zijn jegens Klant, is de aansprakelijkheid van Aanbieder jegens Klant uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Klant aan Aanbieder betaalde vergoedingen exclusief BTW/ factuurbedrag.

De voorgaande bepalingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Aanbieder of zijn werknemers.
Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor schade indien en voor zover deze schade zou voortvloeien uit het feit dat de Aanbieder en/of de Vervoerder voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder, maar niet beperkt tot wetten, voorschriften, besluiten en instructies), noch voor niet- naleving van deze wetten en voorschriften door de Klant, inclusief, maar niet beperkt tot de instructies van de Aanbieder en / Vervoerder (inclusief maar niet beperkt tot instructies op haar website met betrekking tot de aankomsttijd en contactgegevens) tijdens het boekingsproces.

Artikel 14: Overmacht

Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Aanbieder is tevens niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van vervoerder of ingeschakelde derden, alsmede iedere situatie waarop de Aanbieder feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen, zoals ongevallen, vertraging door ongevallen, vertraging door controlepunten, extreme weersomstandigheden en handelingen van terrorisme file.

Artikel 15: Privacy

Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Aanbieder en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.
Klant mag de gegevens die Aanbieder over hem heeft verwerkt desgewenst inzien. Klant heeft het recht Aanbieder te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van Afnemer te verwijderen of af te schermen. Aanbieder zal op dit verzoek binnen vier (4) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Aanbieder en het privacybelang van Klant en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, Klant informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat Klant van Diensten maakt kan worden beperkt of verhinderd.

Artikel 16: Intellectuele Eigendomsrechten

De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten die Aanbieder ter beschikking stelt, rusten bij Aanbieder of bij de derden van wie Aanbieder het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Dienst(en) aan Klant ter beschikking te stellen.

Artikel 17: Varia

Nietigheid van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalingen of leden die qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijk overeenkomen met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen.

Artikel 18: Toepasselijk Recht & Forumkeuze

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.
Alleen de Nederlandse rechter is bij uitsluiting van ieder ander bevoegd tot beslechting van geschillen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden.